Croeso! Welcome!

Caban Crigyll

Pobl. Lle. Hanesau.

People. Place. Histories.

This webspace has arisen due to the many creative discussions that take place in the Facebook group ‘Rhosneigr, Llanfaelog a Thŷ Croes’, originally started by Gwawr Owen-Peet of Llanfaelog, and now a thriving online community. Some of these discussions led one member, historian Charles Stephenson, to write an excellent article drawing together some of these explorations, supported by his own primary source research, of the name ‘Crigyll’. There have been, over the years, many a discussion about how Rhosneigr got its name – why Rhosneigr and not Crigyll, the river that runs through the area – and in the opening article of the blog, we see Charles bring this together into an articulate whole.

Ganwyd y gofod ar-lein yma drwy ddylanwad y nifer o sgyrsiau creadigol sy’n digwydd yng ngrŵp Facebook ‘Rhosneigr, Llanfaelog a Thŷ Croes’, a sefydlwyd gan Gwawr Owen-Peet o Lanfaelog, ac sydd erbyn hyn yn gymuned rithiol ffyniannus. Yn dilyn rhai o’r trafodaethau yma, aeth yr hanesydd Charles Stephenson ati i sgwennu erthygl arbennig am yr enw ‘Crigyll’, drwy gyfuno nifer o’r sgyrsiau yma gyda ymchwil ei hun o ffynonellau cynradd. Dros y blynyddoedd, bu sgyrsiau lawer am le gafodd pentref Rhosneigr ei enw – pam Rhosneigr, ac nid Crigyll, sef enw’r afon sy’n rhedeg drwy’r ardal? – ac, yn yr erthygl gyntaf yn y blog, gwelwn Charles yn trafod hyn drwy darn o waith grymus a diddorol dros ben.

Charles’s article inspired me to set up this blog to house this and future associated pieces that relate to the people and histories of this area. I hope this site will be the repository for a wide range of genres – articles, letters, interviews, poetry, stories, reminiscence pieces, anecdotes, songs and so on. I therefore invite participation so that we have many voices represented here, in both Welsh and English, building up a sense of this corner of Ynys Môn as told by those who live here, or have links.  

Fe’m hysbrydolwyd gan erthygl Charles i sefydlu’r blog yma er mwyn creu cartref i hwn, a darnau eraill sy’n ymwneud â phobol a hanesau yr ardal. Rwy’n gobeithio bydd y safle yn ystorfa ar gyfer ystod eang o genres – erthyglau, llythyrau, cyfweliadau, cerddi, storïau, chwedlau, atgofion, caneuon ac yn y blaen. Rwyf felly yn eich gwahodd i gyfrannu, fel bod gennym nifer o leisiau gwahanol yma, yn y Gymraeg a’r Saesneg, yn creu darlun o’r gornel yma o Ynys Môn fel mae’r rhai sy’n byw yma, neu efo cysylltiadau, yn ei gweld hi.

The name ‘Caban Crigyll’ was suggested by Gorwel Owen, who reminded me of the ‘Caban’ culture linked to the quarry industry of north Wales, where, as discussed in this Nation.Cymru article, the cabin where the working men gathered to eat became ‘a place of learning, debate, poetry and song – a place where working men came together to share their culture’. I have therefore adopted the idea of the ‘Caban’ bringing it into the twenty-first century online culture, but maintaining the sense that we can all learn and be enriched from each other, with everyone having something to contribute about this place on earth that we call home. 

Awgrymwyd yr enw ‘Caban Crigyll’ gan Gorwel Owen, wrth i ni siarad am y diwylliant ‘Caban’ sy’n gysylltiedig â diwydiant y chwarel yng ngogledd Cymru. Fel y trafodwyd yn yr erthygl yma yn Nation.Cymru, bu’r gweithwyr yn cwrdd i fwyta a drwy hyn datblygwyd ‘a place of learning, debate, poetry and song – a place where working men came together to share their culture’. Rwyf felly wedi mabwysiadu’r syniad o’r ‘Caban’ ar gyfer diwylliant rhithiol yr unfed ganrif ar hugain, ond gyda’r bwriad o gadw’r cysyniad o ofod lle gallwn ddysgu, a lle cawn cyfoethogi ein gilydd – pawb efo rhywbeth i gyfrannu amdan y lle ‘ma ar y ddaear yr yda ni’n ei alw’n adra. 

This is a voluntary community project, not a commercial venture. Copyright stays with the writers/originators of the pieces. To suggest ideas and offer contributions, please email: fiona@rhwng.com

Prosiect gwirfoddol cymunedol yw hwn, nid menter fasnachol. Bydd hawlfraint yn aros gydag awdur/cychwynnwr y darnau. I awgrymu syniadau a chynnig cyfraniadau, e-bostiwch os gwelwch yn dda.

Map image: from Mona Antiqua Restaurata: An Archaeological Discourse on the Antiquities, Natural and Historical, of the isle of Anglesey, the Antient Seat of the British Druids which appeared in ‘MDCCLXVI’ (1766). Diolch Charles Stephenson.

Slide show photographs/lluniau: Gorwel Owen.

Fiona Owen, April/Ebrill 2022

To make contact/I gysylltu:

Art/Celf Charles Stephenson Crigyll Eflyn Owen-Jones Fiona Owen Gorwel Owen History/Hanes Literature Llenyddiaeth Memories/Atgofion Mrs Kitty Jones Neville Evans Poem/Cerdd Rhosneigr Sound/Sain